MTHS | MTHS Hizmeti | MTHS Sağlayıcı | - MTHS ( Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı ) ve yükümlülükleri nelerdir - 13.7.2020 02:50:20
 
MTHS ( Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı ) ve yükümlülükleri nelerdir

MTHS ( merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı ) tanımı ve sorumlulukları yeni ticaret kanununda aşağıdaki maddelerle tanımlanmıştır. ;

 

MADDE 7 – (1) MTHS’lerin faaliyetleri bu konuda Bakanlıkça verilmiş faaliyet iznine bağlıdır.

(2) Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler için MTHS faaliyeti MKK tarafından yerine getirilir.

(3) MTHS sıfatıyla şirketler adına erişime açık bulundurulan bilgi ve belgeler 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlenir.

MTHS’nin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) MTHS;

a) 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uymakla,

b) Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı sağlamakla,

c) Şirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını muhafaza etme fonksiyonlarını yerine getirmekle,

ç) Yürütmekte olduğu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi gün içinde Bakanlığa bildirmekle,

d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, MERSİS ve diğer ilgili veri tabanları ile entegrasyonunu gerçekleştirmekle,

yükümlüdür.